Spółdzielnia mieszkaniowa ul. B. Prusa 1, 86-100 Świecie ogłasza pisemny II przetarg nieograniczony "Na wykonanie modernizacji instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją oraz instalacji gazowej(zakres remontu w zależności od potrzeb) w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 17 w Świeciu".

1. Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pok.2
2. Cena formularza:50,00 złotych(słownie złotych:pięćdziesiąt 00/100)
3. Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:        
cena ofertowa                           - 85 %
wiarygodność, doświadczenie   - 15 %
5. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości:5 900 zł (słownie złotych: pięć tysięcy dziewięćset 00/100).
Wadium należy wnieść do dnia 30.10.2013 r. do godz.15,00 przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego: w PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 
6. Miejsce składania ofert:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu,ul.B.Prusa 1, pok.nr 2.            
7. Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem:                                                    
Oferta:„Wykonanie modernizacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 17 w Świeciu.”
8. Termin realizacji zamówienia: 31 grudnia 2013 r.
9. Termin złożenia ofert 31.10.2013 r. do godz.10,00.
10. Otwarcie ofert 31.10.2013 r. o godz.10,30.        
11. Termin związania ofertą: 30 dni                 
12/Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel.52 3311909 w dni powszednie w godz.8-15.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.