baner

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 5 w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2001 r.) zwołuje na dzień 17 marca 2015 r. o godz. 18:00 (wtorek) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. B. Prusa 1.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2014.
 5. Ocena pracy Zarządu, dyskusja
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
 7. Omówienie założeń do planu finansowo-gospodarczego na rok 2014 i podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku w kwocie 327,98 zł uzyskanego z lokaty bankowej na f. remontowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej w kwocie: 4 172,91 zł na poczet przyszłych wydatków gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie zebrania

Prosimy o przybycie na zebranie lub udzielenie pełnomocnictwa.
Serdecznie zapraszamy.

Pełen tekst zawiadomienia