baner

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego 8G w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2001 r.) zwołuje na dzień 18 marca 2015 r. o godz. 17:00 (środa) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się w suszarni budynku przy ul. Paderewskiego 8G

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2014.
  5. Ocena pracy Zarządu, dyskusja
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
  7. Omówienie założeń do planu finansowo-gospodarczego na rok 2015 i podjęcie uchwały.
  8. Wolne głosy i wnioski
  9. Zakończenie zebrania

Prosimy o przybycie na zebranie lub udzielenie pełnomocnictwa.
Serdecznie zapraszamy.

Pełen tekst zawiadomienia