baner

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 25 w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2001 r.) zwołuje na dzień 15 marca 2016 r. o godz. 1700 (wtorek) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się w Spółdzielczym Ośrodku Kultury SOK „Stokrotka” przy u. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 15 w Świeciu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2015.
  5. Ocena pracy Zarządu, dyskusja
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2015 rok i udzielenia absolutorium.
  7. Omówienie założeń do planu finansowo-gospodarczego na rok 2016 i podjęcie uchwały.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej w kwocie 5 845,73 zł na poczet przyszłych wydatków gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

9.   Wolne głosy i wnioski

10. Zakończenie zebrania

Prosimy o przybycie na zebranie lub udzielenie pełnomocnictwa.

Serdecznie zapraszamy.