baner

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 7 w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 1892) zwołuje na dzień 22 marca 2017 r. o godz. 1600 (środa) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się w suszarni budynku przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 7.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016.
  5. Ocena pracy Zarządu, dyskusja
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za rok 2016 oraz udzielenia absolutorium.
  7. Omówienie założeń do planu finansowo-gospodarczego na rok 2017 i podjęcie uchwały.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego (niedoboru) w kwocie: 658,54 zł na poczet przyszłych wydatków gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
  9. Wolne głosy i wnioski
  10. Zakończenie zebrania

 

Prosimy o przybycie na zebranie lub udzielenie pełnomocnictwa. Link do druku pełnomocnictwa w wersji pdf znajduje się poniżej.

 

Pełnomocnictwo